Reglement – gammelt

1.     Snookerudvalget

1.1.    Udvalgets formål er at fremme snooker i Danmark og repræsentere landet internationalt.

1.2.    Snookerudvalget hører under DDBU’s bestyrelse og Eliteudvalget

1.3.    Snookerudvalget er åbent for alle der ønsker at deltage. Det sættes dog som krav at medlemmerne i løbet af året påtager sig opgaver og så vidt muligt forsøger at løse disse opgaver. Nye medlemmer skal godkendes af de eksisterende medlemmer af udvalget ved afstemning med simpelt flertal. Såfremt et medlem ikke har ydet tilstrækkeligt kan denne udelukkes af udvalget, hvis der blandt de øvrige medlemmer er flertal for dette. Opgaver i udvalget uddeles på udvalgets årlige møde.

1.4.    Snookerudvalget afholder minimum ét årligt møde. Datoen for mødet skal annonceres i klubberne, senest 14 dage før afholdelse, således at klubbernes spillere får muligheden for at indsende forslag til behandling på mødet. Forslag skal være formanden i hænde, senest 4 dage inden afholdelsen af mødet. Formanden har ansvaret for indkaldelse til udvalgets møder, samt udarbejdelse af dagsorden.

1.5.    Afgørelser i snookerudvalget træffes ved afstemninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. I sager der angår en eller flere af udvalgets medlemmer regnes de pågældende medlemmer som inhabile og kan derfor ikke deltage i afstemningen.

1.6.    Snookerudvalgets medlemmer har ansvaret for:

–          Reglement

–          Turneringsplanlægning

–          Turneringsafvikling

–          Udtagelse til internationale turneringer

–          Afholdelse af internationale turneringer

 

2.     Sæsonen

2.1.    Snookersæsonen løber fra september til maj

2.2.    Turneringskalenderen planlægges af snookerudvalget i samarbejde med DDBU og klubberne. Der tilstræbes at afholde 6 årlige turneringer. Der skal, så vidt muligt, tages hensyn til afholdelse af internationale turneringer, i forbindelse med turneringsplanlægningen, således at spillere der deltager i internationale turneringer ikke fratages chancen for at deltage i de hjemlige turneringer.

 

3.     Ranglisten

Fordelingsnøgle af ranglistepoint.
Fordelingsnøgle af ranglistepoint.

3.1.    En ranglisteturnering afholdes over 1 til 2 weekender, hvor en eventuel kvalifikation til finalerunden spilles den første weekend, såfremt der er mere end 16 deltagere tilmeldt turneringen. Turneringerne skal så vidt muligt planlægges således at der er 14 dage mellem kvalifikationsstævne og finalestævne.

3.2.    Ranglisten tæller det antal turneringer bagud, som der er planlagt for den pågældende sæson. Ranglisten vil fra starten af 2015/16 sæsonen, derfor tælle 7 turneringer bagud. Såfremt der ændres på antallet af turneringer, fra en sæson til den næste, vil antallet af turneringer der tæller til ranglisten blive ændret inden første turnering i den nye sæson.

3.3.    Når der skal seedes til en turnering opgøres ranglisten iht. punkt 3.4 og denne seedning er så gældende for hele den pågældende turnering. Ranglisten skal opdateres minimum et døgn før tilmeldingsfristen til næste turnering og vil udgøre seedningsgrundlag for pågældende turnering. Resultater fra internationale turneringer tæller ikke på den hjemlige rangliste.

3.4.    I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere spillere, vil spilleren med det højeste antal point i en enkelt turnering, i løbet af det seneste år blive tildelt den højeste placering på ranglisten. Såfremt der også er lighed i det bedste resultat i løbet af det seneste år, bliver det næstebedste resultat afgørende for ranglisteplaceringen og så fremdeles. Såfremt der stadig er lighed mellem to eller flere spillere bruges højeste break på sæsonens highbreakliste, til at bestemme placeringen på ranglisten.

3.5.    Ranglistepoint tildeles efter fordelingsnøglen der ses i tabellen til højre. Alle turneringer, uanset antallet af deltagere, giver 10.000 point til vinderen, med undtagelse af DM der giver 15.000 point til vinderen.

3.6.    Såfremt en spiller taber alle sine kampe i en turnering, får spilleren kun halvdelen af de point, han ellers var berettiget til med sin placering i turneringen. En spiller skal have stillet til start i minimum én kamp for at få point for en turnering. Dermed vil udeblivende og diskvalificerede spillere blive tildelt 0 point.

 

4.     Hjemlige turneringer

4.1.    Annoncering

4.1.1.    Annoncering af turneringer sker på snooker.dk, samt på plakater der sendes til de registrerede snookerklubber. Den komplette turneringsplan skal kunne ses på snooker.dk senest en måned før sæsonstart. Snookerudvalget kan ikke holdes ansvarlig for ikke-ophængte plakater, plakater der er bortkomne i posten eller nedbrud på hjemmesiden, der umuliggør tilgang til turneringsplanen.

4.1.2.    Der vil til hver turnering blive annonceret to spillesteder til kvalifikationsstadiet, således at det bliver muligt at dele kvalifikationen op i tilfælde af høje tilmeldingsantal. Hvis klubbens kapacitet (kan variere fra klub til klub, afhænger af antal borde, geografisk placering, afgøres op til hver turnering og den præcise kapacitet skal fremgå af plakaten) overstiges skal et alternativt spillested inddrages til kvalifikationen. Begge spillesteder vil fremgå af plakaten.

 

4.2.    Tilmelding

4.2.1.    Tilmelding til turneringer skal ske via snooker.dk. Afholdelsesdatoerne, afholdelsesstedet, tilmeldingsfristen, samt mailadressen på turneringslederen og kontaktperson i den afholdende klub vil ligeledes kunne findes på snooker.dk.

4.2.2.    Der vil til hver turnering være et tilmeldingsgebyr på kr. 200 for herrespillere og kr. 100 for kvinder og spillere under 18 år. Alle pengene fra tilmelding går til præmiepenge.

4.2.3.    Overholdelse af tilmeldingsfristen er den enkelte spillers ansvar. Såfremt en spiller ikke overholder tilmeldingsfristen skal spilleren nægtes deltagelse i den pågældende turnering.

4.2.4.    Tilmelding til en turnering er forpligtende og der vil blive opkrævet fuldt turneringsgebyr i tilfælde af udeblivelse eller afbud efter tilmeldingsfristen. Turneringslederen har dog mulighed for at dispensere fra opkrævning af gebyr ved afbud.

4.2.5.    Såfremt en spiller gentagne gange melder afbud efter tilmeldingsfristen eller udebliver fra turneringer, kan snookerudvalget idømme spilleren karantæne fra deltagelse i de næstkommende turneringer. Karantænens længde vil blive fastlagt på baggrund af forseelsens alvorlighed, samt mængden af forudgående hændelser af lignende karakter.

4.2.6.    Deltagere skal være spilleberettiget både i hjemlig klub og i DDBU for at kunne stille op i en turnering.

 

4.3.    Spilleregler

4.3.1.    Der spilles efter DDBU’s gældende regelsæt. Kampene afvikles som udgangspunkt uden dommer og der spilles bedst af 3, 5 eller 7 frames (9 i DM finalen). DDBU’s regler kan ses her

http://snooker.dk/snookerregler

4.3.2.    Der spilles med fuld miss regel. I tvivlssager kan en uvildig tredjepart tilkaldes for at fungere som dommer i situationen.

 

4.4.    Kvalifikation

4.4.1.    Ved turneringer afviklet over to weekender vil kvalifikationsturneringen afvikles som 16 mands dobbelt knockout eller som gruppespil afhængigt af antal deltagere. Alle spillere er sikret mindst 2 kampe.

4.4.2.    Ved turneringer afviklet over to weekender gælder det at de 8 øverste tilmeldte på ranglisten er seedet direkte til finalestævnet. De fire spillere som kvalificerer sig på vindersiden trækker lod om at møde nr. 5-8 på ranglisten i finalestævnet. De fire spillere som kvalificerer sig på tabersiden trækker lod om at møde nr. 1-4 i finalestævnet.

4.4.3.    Ved turneringer afviklet over en enkelt weekend vil formatet blive tilpasset til antallet af deltagere og antallet af borde til rådighed. Ved turneringer afviklet over en enkelt weekend vil alle spillere spille med fra start. Der vil altså ikke være nogle spillere som er seedet direkte i finalerne.

 

4.5.    Finalestævne

4.5.1.    Der spilles 16-mands enkelt knockout i finalestævnet. Ved turneringer med separat kvalifikationsstævne er de 8 øverste tilmeldte på ranglisten før en turnering er seedet i finalestævnet og er derfor fritaget for at spille kvalifikation.

 

4.6.    Præmier

4.6.1.    Ved turneringer afholdt over 2 weekender gives der præmiepenge til de 8 kvalificerede spillere fra kvalifikationsstævnet. De 4 kvalificerede fra vindersiden bliver tildelt kr. 300 hver og de 4 fra tabersiden bliver hver tildelt kr. 150.

4.6.2.    Ved enkeltweekendsturneringer gives der 200 kr. til hver af de tabende 1/8-finalister.

4.6.3.    De resterende præmiepenge uddeles til top 8 i finalestævnet med fordelingen 40-20-10-10-5-5-5-5. Præmiepuljen består af deltagerbetalinger for stævnet, samt 5.000 kr. fra DDBU.

4.6.4.    Til hver turnering afsættes 400 kr. til en highbreak pulje der udbetales til spilleren med det højeste break i turneringen

 

4.7.    DM

4.7.1.    DM formatet kan afvige fra det normale format for ranglisteturnering.

4.7.2.    Der gives ingen pengepræmier til DM.

4.7.3.     Udlændinge med dansk adresse har ret til at stille op til et dansk mesterskab.

4.7.4.    Ved DM i 6Reds spilles der med 6 røde og ball i hånd på hele bordet efter 5 gange miss (efter fjerde miss skal indeværende spiller advares om at endnu et miss vil resultere i ball i hånd) – gælder dog ikke hvis en af spillerne skal bruge snookers. Det er ikke lovligt at lægge snooker bag nomineret farve.

4.7.5.    Der gives ikke præmiepenge ved 6Reds DM, men turneringen giver rangliste point som en normal ranglisteturnering.

4.7.6.    Dresscoden for 6Reds er den samme som ved alle andre ranglisteturneringer.

 

4.8.    Afholdelse

4.8.1.    En spiller er først spilleberettiget når denne har betalt tilmeldelsesgebyr til den turneringsansvarlige. Såfremt en spiller påbegynder en kamp uden at betale tilmeldelsesgebyr skal den pågældende spiller diskvalificeres.

4.8.2.    Såfremt en spiller kommer for sent til en kamp, vil spilleren tabe en frame ved kampstart og tabe yderligere en frame præcist et kvarter efter tidspunktet for kampstart. Såfremt spilleren kommer mere end en halv time efter kampstart vil vedkommende blive dømt som taber af kampen. Der kan ikke gives dispensation til ovenstående regel.

4.8.3.    Opvarmning. Det er ikke tilladt for turneringsspillere at spille på turneringsbordene 4 timer inden turneringsstart. Der er afsat 5 minutters opvarmning pr. spiller før hver kamp, med mindre der spilles gruppespil. Ved gruppespil, vil der være 5 minutters opvarmning før første kamp på dagen.

4.8.4.    Brug af elektroniske apparater, så som mobiltelefoner, tablets er ikke tilladt og disse skal gemmes væk under kampene. Ved gentagne overtrædelser i samme kamp vil en spiller blive dømt som taber af kampen.

4.9.    Dresscode

4.9.1.    Der stilles til enhver turnering op i følgende påklædning:

  • – Habitbukser. Kvinder kan stille op i nederdel.
  • – Ensfarvet, langærmet skjorte med nedsmøgede ærmer.
  • – Vest
  • – Dress sko

4.9.2.    Såfremt en spillers påbegynder en kamp uden at dennes påklædning lever op til ovenstående krav skal spilleren bringe dette til orden indenfor 5 min efter at dette er blevet påpeget. Hvis dette ikke sker skal spilleren dømmes som taber af kampen. Afgørelsen, om hvorvidt en spillers påklædning lever op til ovenstående krav, træffes af turneringslederen.

 

5.     Internationale turneringer

5.1.    Ved udtagelse til internationale turneringer, udtages den forsvarende danske mester altid først. Den resterende udtagelse foretages af snookerudvalget, med ranglisteplacering som det primære udtagelsesparameter. Snookerudvalgets udtagelse skal godkendes i eliteudvalget.

5.2.    Udtagelse til internationale 6Reds turneringer foregår med ranglisten som primært udtagelseskriterium

5.3.    Spillere med karantæne fra hjemlige turneringer vil ikke blive udtaget til internationale turneringer.